กติกาการร่วมสนุกกิจกรรมทายผล มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2018
          ให้ผู้ชมรายการ “การประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2018 ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 7HD ร่วมแสดงความคิดเห็นโดยการเลือกผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2018 ที่ชื่นชอบ จำนวน 5 คน ที่คิดว่าจะได้รับตำแหน่งต่างๆ บนเวทีการประกวดมิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2018 ได้แก่

     1. มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2018,

     2. รองอันดับ 1 มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2018

     3. รองอันดับ 2 มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2018

     4. รองอันดับ 3 มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2018

     5. รองอันดับ 4 มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2018

   

          โดยสามารถร่วมสนุกได้ผ่านทาง ระบบ Application Star Phone *789 ที่สามารถดาวน์โหลด ได้ในโทรศัพท์ ระบบ IOS, ANDROID  และ Window Phone โดย กด *789 เพื่อเข้าสู่ระบบฯ จากนั้น ให้เลือกเมนู การร่วมสนุกเลือก ผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2018 ที่ชื่นชอบ ตามระบบของ Application โดยมีสิทธิเลือกผ่านระบบได้สูงสุดถึง 10 ครั้ง ต่อการลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์ 1 หมายเลข โดยจะจัดกิจกรรมให้ร่วมแสดงความคิดเห็น ในระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ทั้งนี้การร่วมแสดงความคิดเห็นดังกล่าว ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ทางบริษัทฯจะเก็บบันทึกข้อมูล ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ที่ร่วมแสดงความคิดเห็นดังกล่าว ไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ทางบริษัทฯ จะทำการพิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ที่ร่วมแสดงความคิดเห็นผ่าน Application Star Phone *789 ทุกคน ลงบนกระดาษ ตัดเป็นชิ้นส่วนแต่ละคน แล้วทางบริษัทฯ จะรวบรวมชิ้นส่วนทั้งหมดมาจับรางวัล หาผู้โชคดี ตามวัน เวลา และ สถานที่ที่กำหนดต่อไป
 

สถานที่จับรางวัล
          จับรางวัล ณ บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เลขที่  1213/414 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310


ระยะเวลาการเล่น โดยมีกำหนดจับรางวัล  1 ครั้ง
          โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ได้รับอนุญาต หรือ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 หมดเขตวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 กำหนดจับรางวัลวันที่ 27 กรกฎาคม 2561 เวลา 18.00 น.
ของรางวัลในการจับรางวัล
         

          แพ็คเกจท่องเที่ยวประเทศพม่า 3 วัน 2 คืน  พร้อม ชมการประกวด Miss Grand International 2018 และบัตรโดยสารเครื่องบิน (ไป-กลับ) กรุงเทพ - ย่างกุ้ง จำนวน 25 รางวัลๆละ 2 ท่าน มูลค่ารางวัล ละ  40,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เดินทางในวันที่ 24 – 26 ตุลาคม 2561 ในของรางวัลประกอบไปด้วย
     - บัตรโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด (ไป-กลับ) กรุงเทพ - ย่างกุ้ง ของสายการบิน Thai Lion Air (ไทย ไลอ้อนแอร์) จำนวน 2 ที่นั่ง มูลค่า 10,000 บาท
     - ค่าที่พักโรงแรมตลอดการเดินทาง  8,000 บาท
     - ค่าอาหารทุกมื้อตลอดการเดินทาง 8,000 บาท
     -ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่าธรรมเนียมต่างๆ, ค่าบริการรถรับส่ง, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์) 4,000 บาท 
     -ค่าบัตรเข้าชมการประกวด Miss Grand International มูลค่า 10,000 บาท


เกณฑ์การตัดสินและการแจกจ่ายสิ่งของรางวัล
     1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทั้งที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร  และต่างจังหวัดต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือทะเบียนบ้าน  พร้อมสำเนา 1 ชุด พร้อมซิมโทรศัพท์หมายเลขที่ใช้ในการลงทะเบียน มาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเองที่บริษัท ฯ  ในวันและเวลาทำการภายใน 60 วันนับแต่วันที่ทำการประกาศผลรางวัล หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ 
     2. ผู้ร่วมกิจกรรม จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี บริบูรณ์ (และกรณีที่ผู้ร่วมกิจกรรม มีอายุน้อยกว่า  ปี บริบูรณ์ ได้รับรางวัล จะต้องได้รับความยินยอม จากผู้ปกคราองในการเข้าทำนิติกรรมสัญญาใดๆ อันเกี่ยวกับการรับรางวัล อันอาจเกิดขึ้นในอนาคต กรณีไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการงดจ่ายรางวัลให้แก่บุคคลดังกล่าว
     3. ในการจับชิ้นส่วนหากปรากฏชื่อผู้โชคดีแล้วจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้ รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ รวมทั้งไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบแต่อย่างใด
     4. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล จะต้องเสียภาษีหักภาษี ณ  ที่จ่าย ในอัตรา 5 %  ของมูลค่ารางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร  ที่ ท.ป. 4/2528 ลงวันที่ 26 กันยายน 2528 ประกอบคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 104/2544 ลงวันที่ 15 กันยายน 2544

     5. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
     6. พนักงาน บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ตลอดจนทีมงาน Supplier ต่างๆ และคณะกรรมการดำเนินงาน  พร้อมครอบครัว ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประกวดมิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2018 ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมและรับรางวัลใดๆ ทั้งสิ้น
     7. กติกาการตัดสินทางบริษัท ฯ จะทำการพิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ร่วมรายการทุกคนลงบนกระดาษแล้วตัดเป็นชิ้นส่วนแต่ละคน แล้วนำมาใส่ในภาชนะที่มองเห็นได้ชัดเจนแล้วใช้วิธีคลุกเคล้าชิ้นส่วนทั้งหมดให้ทั่วกันแล้วโยนขึ้นบนอากาศ เชิญแขกผู้มีเกียรติ ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ จับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยานเพื่อให้ได้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งอ่านรายชื่อผู้โชคดีทันทีเพื่อให้ทุก ๆ ท่านที่มาร่วมงานทราบโดยทั่วกัน 
      8. จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านทางเว็บไซต์ www.missgrandthailand.com และ www.facebook.com/missgrandthailand “ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 12.00 น.